Odszkodowania

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie


Z zakresu błędów medycznych (błąd w sztuce lekarskiej):
- wszczęcie i prowadzenie postępowania przed Komisją ds. zdarzeń medycznych
- prowadzenie i reprezentowanie strony postępowania przed sądem
- dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia za doznane cierpienie
- dochodzenie przed sądem odszkodowania rekompensującego straty poniesione przez poszkodowanego pacjenta, np. koszty leków, wizyt lekarskich, koszty dojazdu na rehabilitację
- dochodzenie renty z tytułu zwiększonych potrzeb

Z zakresu wypadków drogowych:
- prowadzenie postępowania w celu dochodzenia odszkodowania z polisy OC i AC sprawcy wypadku komunikacyjnego
- prowadzenie postępowania w celu dochodzenia odszkodowania rekompensującego straty poniesione przez poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym
- dochodzenie przez poszkodowanego renty z tytułu zwiększonych potrzeb
- dochodzenie zadośćuczynienia za doznane cierpienie i rozstrój zdrowia

Kancelaria specjalizuje się w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, których źródłem są błędy medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nasze działania poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zawsze podejmowane są w celu uzyskania najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia dla poszkodowanego.

Pierwszym etapem przy dochodzeniu odszkodowania z tytułu błędów lekarskich jest zazwyczaj postępowanie przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Już na tym etapie profesjonalna pomoc prawna adwokata może okazać się niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia interesów poszkodowanego, albowiem postępowanie przed w/w Komisją wiąże się z wypełnieniem szeregu dokumentów oraz prowadzeniem postępowania dowodowego, którego celem jest wykazanie, iż doszło do uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego. Często zdarza się, iż pomimo pozytywnego wyniku postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i orzeczenia, że poszkodowanemu należy się odszkodowanie, kwota zaproponowanego przez podmiot leczniczy odszkodowania nie jest satysfakcjonująca, co skutkuje koniecznością wystąpienia na drogę postępowania sądowego przez poszkodowanego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Zapewniamy fachową pomoc obejmującą wstępną analizę prawną zdarzenia, czynności w toku postępowania przedsądowego (negocjacje z podmiotem leczniczym i/lub postępowanie przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych), jak i finalne zastępstwo procesowe przed sądem..

Prowadzimy sprawy o odszkodowania nie tylko na obszarze m.st. Warszawa, ale również całego województwa mazowieckiego.


Skontaktuj się z kancelarią