FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz kategorię
Odszkodowania Prawo Rodzinne

Odszkodowania

1Czym się różni zadośćuczynienie od odszkodowania?

Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensować poszkodowanemu poniesioną przez niego krzywdę doznaną, np. w wyniku wypadku, czy też w wyniku błędu medycznego. Odszkodowanie ma zaś na celu pokrycie poniesionych przez poszkodowanego kosztów lub utraconego zarobku (np. naprawy pojazdu uszkodzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, koszty leków czy rehabilitacji poniesione przez poszkodowanego pacjenta, utracony zarobek w wyniku bezprawnego rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy).

2Czym zajmują się Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych umożliwiają dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne, które wystąpiły w szpitalu. Komisje w toczącym się postępowaniu orzekają o wystąpieniu takiego zdarzenia. Postępowanie przed Komisją umożliwia poszkodowanemu dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego.

3Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne jest to zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:


1. Diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby.
2. Leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego.
3. Zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Prawo Rodzinne

1Co to jest plan wychowawczy?

Plan wychowawczy stanowi swojego rodzaju pomoc dla rodziców dziecka w poczynieniu wzajemnych ustaleń dotyczących opieki nad ich wspólnymi dziećmi. Zgodny plan wychowawczy jest konieczny w sprawie o rozwód, w przypadku jeśli każdy z rodziców oczekuje utrzymania pełnej władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

2Jakie są różnice między rozwodem, a separacją?

Rozwód i separacja są to dwie instutucje przewidziane w prawie rodzinnym na wypadek konfliktów powstałych w rodzinie pomiędzy małżonkami. Jednakże różne są przesłanki ich zastosowania i konsekwencje z nich płynące. Do orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami może dojść w momencie, kiedy nastąpi pomiędzy nimi zupełny rozkład pożycia (rozkład ten nie musi być trwaly). Z chwilą orzeczenia separacji zniesiona zostaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, zaś wszelkie inne kwestie dotyczące rodziny pozostają bez zmian. Małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Separacja jest stanem odwracalnym, co oznacza, że w przypadku poprawy relacji pomiędzy małżonkami możliwe jest zniesienie wszystkich konsekwencji jej ustanowienia. Do orzeczenia rozwodu konieczne jest wystąpienie pomiędzy małżonkami tzw. zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Wraz z orzeczeniem rozwodu ustaje między małżonkami wspólność ustawowa małżeńska. Wszelkie kwestie dotyczące rodziny zostają uregulowane w wyroku rozwodowym, dotyczy to w szczególności kontaktó z dziećmi, władzy rodzicielskiej, czy alimentów.

3Kiedy przysługują alimenty na dziecko?

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten trwa od momentu narodzin dziecka, do momentu jego usamodzielnienia się.
Obowiązek alimentacyjny względem dziecka wynika z zasady tzw. "równej stopy życiowej" rodziców i dzieci. To oznacza, że rodzice są zobowiązani do alimentacji nawet w przypadku, gdy sami uzyskują niewielkie dochody. Obowiązek alimentacyjny względem dzieci może zostać zniesiony jedynie w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentacji rodzic nie uzyskuje dochodów i nie posiada żadnych możliwości zarobkowych i majątkowych.

4Kiedy przysługują alimenty na małżonka?

Obowiązek alimentacyjny jednego małżonka na rzecz drugiego uzależniony jest od tego, który z małżonków w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Tylko bowiem małżonek , który nie został uznany za wyłącznie winnego może żądać od drugiego alimentów na swoją rzecz. Przesłanką zasądzenia alimentów na rzecz drugiego małżonka jest pozostawanie przez niego w niedostatku.

Skontaktuj się z kancelarią