Kredyty frankowe


Sprawy dotyczące kredytów frankowych/walutowych

Od wielu lat zespół Kancelarii skutecznie pomaga swoim klientom, którzy zostali poszkodowani przez banki wskutek zawarcia nieważnych umów kredytowych. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje:

• analizę umowy pod kątem możliwości wyeliminowania z niej nieważnych postanowień lub unieważnienia umowy. Możliwość zastosowania któregoś z powyższych wariantów zależy od konstrukcji danej umowy lub treści jej postanowień – Kancelaria szczegółowo analizuje dokumenty kredytowe, wskazując na prawne możliwości rozstrzygnięcia sprawy,
• pomoc w uzyskaniu od banku niezbędnych dokumentów potrzebnych do podważenia umowy,
• tzw. przedsądowe dochodzenie należności na rzecz Klienta od Banku,
• dochodzenie przed Sądem stwierdzenia nieważności umowy/uznania poszczególnych postanowień za niedozwolone i niewiążące stron i/lub zapłaty na rzecz Klienta określnej kwoty wynikającej z tego tytułu.

Kancelaria skutecznie prowadzi sprawy z zakresu kredytów zarówno indeksowanych, jak i denominowanych, które uważane są za najtrudniejsze do podważenia. Z pomocy Kancelarii mogą skorzystać nie tylko tzw. frankowicze, ale też osoby, które zawarły kredyty w walucie obcej innej, iż frank szwajcarski, np. w euro.

Istotne orzeczenia związane z dochodzeniem roszczeń z umów kredytowych zawartych w walucie obcej:
W dniu 03.10.2019 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Dziubak przeciwko Polsce (C-260/18) uznał, że to od woli konsumenta – kredytobiorcy zależy, czy chce uznania umowy za nieważną. Oznacza to, że pomimo istnienia w obrocie olbrzymiej ilości umów zawierających niedozwolone postanowienia umowne mogące prowadzić do ich unieważnienia, to od indywidualnej woli kredytobiorcy zależy, czy chce jej unieważnienia. Oznacza to, że Sądy nie powinny utrzymywać nieuczciwych, wadliwych umów kredytowych tylko wtedy, jeśli konsument żąda ich unieważnienia. Od czasu wydania powyższego orzeczenia, w sprawach, w których kredytobiorcy zdecydowali się na sądowe podważenie treści umowy, zapada już ponad 80% korzystnych dla nich wyroków sądowych.

W dniu 07.05.2021 r. została podjęta uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego (III CZP 6/21), która przesądziła, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej zastosowanie znajduje tzw. zasada dwóch kondykcji. Oznacza to, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, kredytobiorca i bank posiadają wzajemne (niezależne od siebie) roszczenia, tj. kredytobiorca ma prawo żądać zwrotu wszystkich spełnionych świadczeń na rzecz banku (przede wszystkim zapłaconych na jego rzecz rat), bank zaś ma prawo żądać zwrotu kapitału, który wypłacił na rzecz kredytobiorcy. Powoduje to również i ten skutek, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, roszczenie kredytobiorcy o zwrot spłaconych rat nie jest przedawnione. Co się zaś tyczy ewentualnych roszczeń banku, to poza roszczeniem o zwrot wypłaconego kapitału, wszystkie inne roszczenia nie znajdują na obecną chwilę swojego uzasadnienia w aktualnym orzecznictwie, jak i ustawodawstwie.

Skontaktuj się z kancelarią